Botezul este taina iniţierii creștine, poarta de intrare ȋn creștinism sau taina fundamentală și indispensabilă pentru mântuire, prin care omul se renaște pentru viaţa spirituală, adică devine membru al Bisericii lui Hristos, dobândind iertarea de păcatul strămoșesc.

Înainte deci de botezul pruncului, ȋn ziua ȋntâi după ce femeia naște pruncul, cineva din familie aduce la biserică o sticlă cu apă curată pentru sfinţire. Din aceasta va gusta și se va stropi mama lăuză și pruncul. În ziua a opta după naştere, preotul merge la casa unde s-a născut pruncul şi, după rostirea rugăciunii la femeia lăuză, se rosteşte rugăciunea la însemnarea pruncului, când i se pune numele. La 40 de zile după naștere se fac rugăciunile pentru ȋmbisericirea pruncului și pentru curăţirea lăuzei.

Alegerea numelui de botez.  E bine ca părinţii să îşi numească pruncul după sfinţii din calendarul nostru ortodox. Numele unui sfânt, care se dă copilului la Botez, îl face pe noul botezat ucenicul acelui sfânt al cărui nume îl poartă. Prin aceasta, sfântul devine rugător, ajutător şi ocrotitor al copilului creştin înaintea lui Dumnezeu, atât în această viaţă, cât şi după moarte. Un creştin fără nume de sfânt în viaţă rămâne fără protector şi mijlocitor permanent la Dumnezeu. La Botez, fiecare copil ar trebui să primească un singur nume, căci şi omul are o singură naştere şi un singur suflet.

Timpul si locul săvârșirii botezului.  Pentru Botezul pruncilor, nu există zile sau ceasuri hotărâte, pentru ca să nu se ȋntâmple să moară nebotezaţi. Dacă pruncul e firav și există temere că nu va trăi, el poate fi botezat ȋndată după naștere. Dacă nu, Botezul se face de obicei la opt zile după nașterea pruncului, sau ȋn orice zi de sărbătoare (mai ales duminica) după Liturghie.

Botezul se săvârșeste ȋn pridvorul, respectiv pronaosul bisericii. Canoanele opresc săvârșirea Botezului nu numai ȋn case, ci chiar ȋn paraclisele din case. Numai ȋn cazuri cu totul rare și de mare nevoie, frig grozav, pericol de moarte pentru prunc etc., se ȋngăduie săvârșirea Botezului ȋn case.

Nașii. Care e rostul lor la Botez și care sunt datoriile lor faţă de fini?
Nașii sunt credincioși ȋn vârstă care ȋnsoţesc pe prunc la Botez, răspunzând și făcând cuvenita mărturisire de credinţă ȋn locul și ȋn numele pruncului ce se botează. Ei sunt părinţii sufletești ai pruncului, născându-l pentru viaţa cea nouă, ȋn Hristos, așa cum părinţii l-au născut pentru viaţa cea trupească.

Nașul trebuie să fie creștin ortodox și bun credincios, ȋn vârstă (nu prunc sau copil) și de același sex cu pruncul ce se botează. Nu pot fi nași părinţii copilului. Este bine ca pentru fiecare nou botezat să fie numai un naș. Nașul este dator să se ȋngrijească de viaţa religioasă si morală a finului său, și la vremea cuvenită să-l ȋnveţe adevărurile credinţei creștine. Să-i fie ȋnvăţător si ȋndrumator ȋn cele sufletesti, sârguindu-se a face din el un bun credincios și vrednic mădular al Bisericii ȋn care a intrat prin Botez. La rândul său, finul este dator să asculte pe naș si să-l respecte, la fel ca pe părintii săi după trup.

Când pruncul se botează, Crezul ca marturisire a credinţei creștine, trebuie să-l spună nașul, ȋn numele pruncului, iar nu altcineva.

CREZUL

Cred ȋntru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul,
Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute.
Și ȋntru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai ȋnainte de toţi vecii; lumină din lumină,
Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;
Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire,
S-a pogorât din ceruri și S-a ȋntrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om;
Și S-a răstignit pentru noi ȋn zilele lui Ponţiu Pilat și a pătimit și S-a ȋngropat;
Și a ȋnviat a treia zi, după Scripturi;
Și S-a ȋnălţat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii si morţii, a Cărui ȋmpăraţie nu va avea sfârșit.
Și ȋntru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce ȋmpreună cu Tatăl și cu Fiul este ȋnchinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez, spre iertarea păcatelor.
Aștept ȋnvierea morţilor.
Și viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Obiecte necesare pentru Botez

Nașii vor trebui să se îngrijească din timp de următoarele:

  • pânză albă, simplă (numită și crișmă), în care va fi scos copilul din apa Botezului
  • lumânare de Botez, care poate fi cumpărată și de la pangarul bisericii și care ar fi de dorit să fie împodobită frumos cu flori (nu cu prosoape, ursuleți de pluș ori alte lighioane…);
  • fașă (o panglică simplă);
  • sticlă de ulei de măsline(pe care îl vom binecuvânta, din care vom unge copilul și pe care, la sfârșit, părinții îl vor lua acasă);
  • Cruciulița Botezului – din partea nașilor pentru prunc, pe care preotul o binecuvântează, fiind semn al urmării lui Hristos: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie( 8,34).
  • Păturica de învelit și un prosop mare alb și gros, în care nașii vor primi pe prunc imediat după Botez (trebuie să fie suficient de mare pentru ca pruncul să poată fi înfășurat);
  • Prosopul care preotul se șterge după ce scoate pruncul din cristelniță.
  • Un rând de haine noi pentru prunc de preferat de culoare albă, care simbolizează haina luminoasă în care este îmbrăcat sufletul la Botez;
  • Certificatul de naștere al pruncului,de pe care se vor lua datele pentru întocmirea certificatu